کشیدن و رها کردن بازیکنان     [ سرویس وبلاگدهی بـــ۸۸ـــــــــــلاگ ] ⚽⚽
  1. 2 *****
  2. 5 *****
  3. 6 *****
  4. 3 *****
  1. 8 *****
  2. 4 *****
  3. 10 *****
  1. 7 *****
  2. 9 *****
  3. 11 *****
بقیه بازیکنان ⚽⚽