██╗██╗  
 ██╔╝╚██╗ 
██╔╝  ╚██╗
╚██╗  ██╔╝
 ╚██ ██╔╝ 
  ██╗██╝  
 ██╔╝╚██╗ 
██╔╝  ╚██╗
╚██╗  ██╔╝
 ╚██╗██╔╝ 
  ╚═╝╚═╝   
!درود برشما، به بازی واکنش حافظه خوش آمدید 

.شماره زیر را ببینید و تایپ و کلید اینتر بزنید 
--------------------------------------------------
by : B 8 8 . i r