آموزش شاخص آکورد گیتار

A
B
C
D
E
F
G
CLOSE
A
A#5
A/Ab
A/B
A/D
A/G
A/Gb
A5
A6
A6/7
A6/7 sus
A7
A7(#5)
A7/add11
A7sus4
Aadd9
Aaug/D
Aaug/G
Ab
Ab#5
Ab/A
Ab/F
Ab/Gb
Ab5
Ab6
Ab7
Abdim/E
Abdim/Eb
Abdim/F
Abdim7
Abm
Abm/D
Abm/E
Abm/Gb
Abm7
Absus
Absus2/F
Adim/Ab
Adim/E
Adim/F
NEXT PAGE >
Adim/G
Adim/Gb
Adim7
Am
Am/B
Am/D
Am/Eb
Am/F
Am/G
Am/Gb
Am6
Am7
Am7(b5)
Am7/add11
Amaj7
Amin/maj9
Asus
Asus2
Asus2/Ab
Asus2/C
Asus2/D
Asus2/Db
Asus2/Eb
Asus2/F
Asus2/G
Asus2/Gb
Asus4/Ab
Asus4/B
Asus4/Bb
Asus4/C
Asus4/Db
Asus4/F
Asus4/G
Asus4/Gb
< PREV PAGE
A [1]
A [2]
A [3]
A [4]
A [5]
A#5 [1]
A#5 [2]
A/B [1]
A/B [2]
A/D [1]
A/D [2]
A/D [3]
A/D [4]
A/G [1]
A/G [2]
A/G [3]
A/Gb [1]
A/Gb [2]
A/Gb [3]
A/Gb [4]
A/Gb [5]
A5 [1]
A5 [2]
A5 [3]
A6 [1]
A6 [2]
A6 [3]
A6 [4]
A6 [5]
A6/7 sus [1]
A6/7 sus [2]
A7 [1]
A7 [2]
A7 [3]
A7sus4 [1]
A7sus4 [2]
A7sus4 [3]
A7sus4 [4]
A7sus4 [5]
Aadd9 [1]
Aadd9 [2]
Ab/F [1]
Ab/F [2]
Ab/Gb [1]
Ab/Gb [2]
Ab6 [1]
Ab6 [2]
Ab7 [1]
Ab7 [2]
Abdim/E [1]
Abdim/E [2]
Abdim/E [3]
Abdim/E [4]
Abdim/F [1]
Abdim/F [2]
Abdim/F [3]
Abdim7 [1]
Abdim7 [2]
Abdim7 [3]
Abm/E [1]
Abm/E [2]
Abm/E [3]
Adim/F [1]
Adim/F [2]
Am [1]
Am [2]
Am [3]
Am [4]
Am/B [1]
Am/B [2]
Am/D [1]
Am/D [2]
Am/F [1]
Am/F [2]
Am/F [3]
Am/F [4]
Am/F [5]
Am/G [1]
Am/G [2]
Am/G [3]
Am/G [4]
Am/Gb [1]
Am/Gb [2]
Am6 [1]
Am6 [2]
Am7 [1]
Am7 [2]
Am7 [3]
Am7 [4]
Asus [1]
Asus [2]
Asus [3]
Asus [4]
Asus2 [1]
Asus2 [2]
Asus2 [3]
Asus2 [4]
Asus2 [5]
Asus2/C [1]
Asus2/C [2]
Asus2/D [1]
Asus2/D [2]
Asus2/Db [1]
Asus2/Db [2]
Asus2/G [1]
Asus2/G [2]
Asus2/G [3]
Asus2/Gb [1]
Asus2/Gb [2]
Asus4/C [1]
Asus4/C [2]
Asus4/Db [1]
Asus4/Db [2]
Asus4/Db [3]
Asus4/Db [4]
Asus4/G [1]
Asus4/G [2]
Asus4/G [3]
Asus4/G [4]
Asus4/Gb [1]
Asus4/Gb [2]
Asus4/Gb [3]
Asus4/Gb [4]
Asus4/Gb [5]
Asus4/Gb [6]
Asus4/Gb [7]
CLOSE
B
B#5
B/A
B/Ab
B/E
B5
B6
B7
B7/add11
B7sus4
Baug/E
Bb
Bb#5
Bb b5
Bb/A
Bb/Ab
Bb/Db
Bb/E
Bb/G
Bb5
Bb6
Bb6/add9
Bb7
Bb7sus4
Bbadd#11
Bbaug/E
Bbdim/C
Bbdim/D
Bbdim/G
Bbdim/Gb
Bbdim7
Bbm
Bbm/Ab
Bbm/D
Bbm/Gb
Bbm7
Bbmaj7
Bbmaj9
Bbsus2
Bbsus2/G
NEXT PAGE >
Bbsus4/Ab
Bdim/A
Bdim/Ab
Bdim/G
Bdim7
Bm
Bm/A
Bm/G
Bm7
Bm7(b5)
Bm7/add11
Bmaj7/#11
Bsus
Bsus2
Bsus2/E
Bsus4/A
Bsus4/Ab
Bsus4/Db
Bsus4/Eb
Bsus4/G
< PREV PAGE
B#5 [1]
B#5 [2]
B/A [1]
B/A [2]
B/A [3]
B/A [4]
B/E [1]
B/E [2]
B5 [1]
B5 [2]
B7 [1]
B7 [2]
B7 [3]
B7 [4]
B7/add11 [1]
B7/add11 [2]
B7sus4 [1]
B7sus4 [2]
Baug/E [1]
Baug/E [2]
Bb [1]
Bb [2]
Bb [3]
Bb/Ab [1]
Bb/Ab [2]
Bb/G [1]
Bb/G [2]
Bb5 [1]
Bb5 [2]
Bb6 [1]
Bb6 [2]
Bb7 [1]
Bb7 [2]
Bbdim/G [1]
Bbdim/G [2]
Bbdim/Gb [1]
Bbdim/Gb [2]
Bbdim7 [1]
Bbdim7 [2]
Bdim/A [1]
Bdim/A [2]
Bdim/A [3]
Bdim/Ab [1]
Bdim/Ab [2]
Bdim/Ab [3]
Bdim/G [1]
Bdim/G [2]
Bdim/G [3]
Bdim7 [1]
Bdim7 [2]
Bdim7 [3]
Bm [1]
Bm [2]
Bm [3]
Bm/A [1]
Bm/A [2]
Bm/A [3]
Bm/A [4]
Bm/A [5]
Bm/G [1]
Bm/G [2]
Bm/G [3]
Bm/G [4]
Bm7 [1]
Bm7 [2]
Bm7 [3]
Bm7 [4]
Bm7 [5]
Bm7(b5) [1]
Bm7(b5) [2]
Bm7(b5) [3]
Bm7/add11 [1]
Bm7/add11 [2]
Bsus [1]
Bsus [2]
Bsus2 [1]
Bsus2 [2]
Bsus4/A [1]
Bsus4/A [2]
Bsus4/Ab [1]
Bsus4/Ab [2]
Bsus4/Ab [3]
Bsus4/Eb [1]
Bsus4/Eb [2]
Bsus4/G [1]
Bsus4/G [2]
Bsus4/G [3]
Bsus4/G [4]
CLOSE
C
C#5
C b5
C/A
C/B
C/Bb
C/D
C/F
C5
C6
C6/add9
C7
C7sus4
C9(b5)
Cadd9
Cdim/A
Cdim/Ab
Cdim/D
Cdim7
Cm
Cm/A
Cm/Bb
Cm6
Cm7
Cmaj7
Cmaj9
Csus
Csus2
Csus2/A
Csus2/B
Csus2/E
Csus2/F
Csus4/A
Csus4/B
Csus4/Bb
Csus4/D
Csus4/E
C [1]
C [2]
C [3]
C [4]
C [5]
C [6]
C/A [1]
C/A [2]
C/A [3]
C/A [4]
C/B [1]
C/B [2]
C/B [3]
C/D [1]
C/D [2]
C/D [3]
C/D [4]
C/D [5]
C/D [6]
C/D [7]
C/D [8]
C/F [1]
C/F [2]
C6 [1]
C6 [2]
C6 [3]
C6 [4]
Cadd9 [1]
Cadd9 [2]
Cadd9 [3]
Cadd9 [4]
Cadd9 [5]
Cadd9 [6]
Cadd9 [7]
Cadd9 [8]
Cadd9 [9]
Cdim/Ab [1]
Cdim/Ab [2]
Cm [1]
Cm [2]
Cmaj7 [1]
Cmaj7 [2]
Cmaj7 [3]
Csus [1]
Csus [2]
Csus2 [1]
Csus2 [2]
Csus2 [3]
Csus2 [4]
Csus2/A [1]
Csus2/A [2]
Csus2/B [1]
Csus2/B [2]
Csus2/E [1]
Csus2/E [2]
Csus2/E [3]
Csus2/E [4]
Csus2/E [5]
Csus2/E [6]
Csus2/E [7]
Csus2/E [8]
Csus4/A [1]
Csus4/A [2]
Csus4/E [1]
Csus4/E [2]
CLOSE
D
D#5
D/B
D/C
D/Db
D/E
D/G
D5
D6
D6/add9
D7
D7sus4
D9
D9(#5)
Dadd9
Daug/E
Db
Db#5
Db b5
Db/B
Db/Bb
Db/C
Db5
Db6
Db7
Dbaug/D
Dbaug/G
Dbdim/A
Dbdim/B
Dbdim/Bb
Dbdim/D
Dbdim7
Dbm
Dbm/A
Dbm/B
Dbm7
Dbm7(b5)
Dbmaj7
Dbsus2 o
Dbsus4/Bb
NEXT PAGE >
Ddim/B
Ddim/Bb
Ddim/C
Ddim7
Dm
Dm/B
Dm/Bb
Dm/C
Dm/Db
Dm/E
Dm6
Dm7
Dm7(b5)
Dm7/add11
Dmaj7
Dmin/maj7
Dsus
Dsus2
Dsus2/Ab
Dsus2/B
Dsus2/Bb
Dsus2/C
Dsus2/Db
Dsus2/F
Dsus2/G
Dsus2/Gb
Dsus4/B
Dsus4/C
Dsus4/E
Dsus4/Gb
< PREV PAGE
D [1]
D [2]
D [3]
D [4]
D [5]
D [6]
D [7]
D/B [1]
D/B [2]
D/B [3]
D/B [4]
D/B [5]
D/C [1]
D/C [2]
D/C [3]
D/C [4]
D/Db [1]
D/Db [2]
D/E [1]
D/E [2]
D/E [3]
D/E [4]
D/E [5]
D/E [6]
D/E [7]
D/G [1]
D/G [2]
D5 [1]
D5 [2]
D6 [1]
D6 [2]
D6 [3]
D6 [4]
D6 [5]
D6/add9 [1]
D6/add9 [2]
D7 [1]
D7 [2]
D7 [3]
D7 [4]
D7sus4 [1]
D7sus4 [2]
D9 [1]
D9 [2]
D9 [3]
Dadd9 [1]
Dadd9 [2]
Dadd9 [3]
Dadd9 [4]
Dadd9 [5]
Dadd9 [6]
Dadd9 [7]
Db [1]
Db [2]
Db [3]
Db [4]
Db [5]
Db#5 [1]
Db#5 [2]
Db/C [1]
Db/C [2]
Dbdim/A [1]
Dbdim/A [2]
Dbdim/A [3]
Dbdim/Bb [1]
Dbdim/Bb [2]
Dbdim/D [1]
Dbdim/D [2]
Dbdim7 [1]
Dbdim7 [2]
Dbm [1]
Dbm [2]
Dbm [3]
Dbm/B [1]
Dbm/B [2]
Dbm7 [1]
Dbm7 [2]
Dbmaj7 [1]
Dbmaj7 [2]
Ddim/B [1]
Ddim/B [2]
Ddim/B [3]
Ddim/Bb [1]
Ddim/Bb [2]
Ddim7 [1]
Ddim7 [2]
Ddim7 [3]
Dm/B [1]
Dm/B [2]
Dm/B [3]
Dm/C [1]
Dm/C [2]
Dm/C [3]
Dm6 [1]
Dm6 [2]
Dm6 [3]
Dm7 [1]
Dm7 [2]
Dm7 [3]
Dmaj7 [1]
Dmaj7 [2]
Dsus [1]
Dsus [2]
Dsus [3]
Dsus [4]
Dsus2 [1]
Dsus2 [2]
Dsus2 [3]
Dsus2 [4]
Dsus2 [5]
Dsus2/B [1]
Dsus2/B [2]
Dsus2/C [1]
Dsus2/C [2]
Dsus2/Db [1]
Dsus2/Db [2]
Dsus2/Db [3]
Dsus2/Db [4]
Dsus2/G [1]
Dsus2/G [2]
Dsus2/G [3]
Dsus2/G [4]
Dsus2/G [5]
Dsus2/Gb [1]
Dsus2/Gb [2]
Dsus2/Gb [3]
Dsus2/Gb [4]
Dsus2/Gb [5]
Dsus2/Gb [6]
Dsus2/Gb [7]
Dsus4/B [1]
Dsus4/B [2]
Dsus4/C [1]
Dsus4/C [2]
Dsus4/E [1]
Dsus4/E [2]
Dsus4/E [3]
Dsus4/E [4]
Dsus4/E [5]
Dsus4/Gb [1]
Dsus4/Gb [2]
CLOSE
E
E#5
E/A
E/D
E/Db
E/Eb
E/Gb
E11/b9
E5
E6
E7
E7/add11
E7/b9(b5)
E7sus4
E9
Eadd9
Eb
Eb#5
Eb/C
Eb/D
Eb/Db
Eb/E
Eb5
Eb6
Eb7
Ebaug/E
Ebdim/B
Ebdim/C
Ebdim7
Ebm
Ebm/Db
Ebm7
Ebmaj7
Ebsus2/Ab
Ebsus4/F
Edim/C
Edim/D
Edim/Db
Edim/Eb
Edim7
NEXT PAGE >
Em
Em/A
Em/C
Em/D
Em/Db
Em/Eb
Em/Gb
Em6
Em7
Em7(b5)
Em7/add11
Em9
Emaj7
Emaj9
Emin/maj7
Emin/maj9
Esus
Esus2
Esus2/A
Esus2/Ab
Esus2/Db
Esus2/Eb
Esus2/G
Esus4/Ab
Esus4/C
Esus4/D
Esus4/Db
Esus4/Eb
Esus4/F
Esus4/G
Esus4/Gb
< PREV PAGE
E [1]
E [2]
E/D [1]
E/D [2]
E/D [3]
E/D [4]
E/Db [1]
E/Db [2]
E/Eb [1]
E/Eb [2]
E/Eb [3]
E/Gb [1]
E/Gb [2]
E/Gb [3]
E5 [1]
E5 [2]
E6 [1]
E6 [2]
E7 [1]
E7 [2]
E7 [3]
E7 [4]
E9 [1]
E9 [2]
Eadd9 [1]
Eadd9 [2]
Eadd9 [3]
Eb [1]
Eb [2]
Eb [3]
Eb#5 [1]
Eb#5 [2]
Eb/Db [1]
Eb/Db [2]
Eb/Db [3]
Eb7 [1]
Eb7 [2]
Eb7 [3]
Ebaug/E [1]
Ebaug/E [2]
Ebdim/B [1]
Ebdim/B [2]
Ebdim/B [3]
Ebdim/B [4]
Edim/Db [1]
Edim/Db [2]
Edim7 [1]
Edim7 [2]
Em [1]
Em [2]
Em [3]
Em/A [1]
Em/A [2]
Em/A [3]
Em/C [1]
Em/C [2]
Em/C [3]
Em/D [1]
Em/D [2]
Em/D [3]
Em/D [4]
Em/D [5]
Em/D [6]
Em/D [7]
Em/D [8]
Em/D [9]
Em/Eb [1]
Em/Eb [2]
Em/Gb [1]
Em/Gb [2]
Em/Gb [3]
Em/Gb [4]
Em7 [1]
Em7 [2]
Em7 [3]
Em7 [4]
Em7 [5]
Em7 [6]
Em7 [7]
Em7 [8]
Em7 [9]
Em7 [10]
Em7/add11 [1]
Em7/add11 [2]
Em7/add11 [3]
Em9 [1]
Em9 [2]
Em9 [3]
Emaj7 [1]
Emaj7 [2]
Emaj7 [3]
Emaj9 [1]
Emaj9 [2]
Emin/maj7 [1]
Emin/maj7 [2]
Esus [1]
Esus [2]
Esus [3]
Esus [4]
Esus [5]
Esus2 [1]
Esus2 [2]
Esus2/A [1]
Esus2/A [2]
Esus2/Ab [1]
Esus2/Ab [2]
Esus2/Ab [3]
Esus2/Eb [1]
Esus2/Eb [2]
Esus2/G [1]
Esus2/G [2]
Esus2/G [3]
Esus2/G [4]
Esus4/C [1]
Esus4/C [2]
Esus4/D [1]
Esus4/D [2]
Esus4/Db [1]
Esus4/Db [2]
Esus4/G [1]
Esus4/G [2]
Esus4/G [3]
Esus4/Gb [1]
Esus4/Gb [2]
CLOSE
F
F#5
F/D
F/E
F/Eb
F/G
F5
F6
F6/add9
F7
Fadd9
Faug/D
Faug/G
Fdim/D
Fdim/Db
Fdim7
Fm
Fm/D
Fm/Db
Fm/Eb
Fm6
Fm7
Fmaj7
Fmaj7/#11
Fmaj9
Fsus
Fsus2
Fsus2/A
Fsus2/B
Fsus2/Bb
Fsus2/D
Fsus2/E
Fsus4/G
F [1]
F [2]
F [3]
F [4]
F#5 [1]
F#5 [2]
F/D [1]
F/D [2]
F/D [3]
F/E [1]
F/E [2]
F/E [3]
F/E [4]
F/E [5]
F/Eb [1]
F/Eb [2]
F/G [1]
F/G [2]
F5 [1]
F5 [2]
F6 [1]
F6 [2]
F6 [3]
F7 [1]
F7 [2]
Fadd9 [1]
Fadd9 [2]
Fdim/D [1]
Fdim/D [2]
Fdim/D [3]
Fdim7 [1]
Fdim7 [2]
Fdim7 [3]
Fm [1]
Fm [2]
Fm/Db [1]
Fm/Db [2]
Fm/Eb [1]
Fm/Eb [2]
Fm7 [1]
Fm7 [2]
Fmaj7 [1]
Fmaj7 [2]
Fmaj7 [3]
Fmaj7 [4]
Fmaj7 [5]
Fmaj7/#11 [1]
Fmaj7/#11 [2]
Fsus2 [1]
Fsus2 [2]
Fsus2/A [1]
Fsus2/A [2]
Fsus2/E [1]
Fsus2/E [2]
CLOSE
G
G#5
G/A
G/C
G/E
G/F
G/Gb
G5
G6
G6/add9
G7
G7/add11
G7sus4
G9
Gadd9
Gaug/E
Gb
Gb#5
Gb/Ab
Gb/E
Gb/Eb
Gb/F
Gb6
Gb7
Gb7(#5)
Gb7/#9
Gb7sus4
Gbadd9
Gbaug/E
Gbdim/D
Gbdim/E
Gbdim/Eb
Gbdim7
Gbm
Gbm/D
Gbm/E
Gbm7
Gbm7(b5)
Gbm7/b9
Gbmaj7
NEXT PAGE >
Gbsus
Gbsus2/Bb
Gbsus4/E
Gdim/E
Gdim/Eb
Gdim7
Gm
Gm/E
Gm/Eb
Gm/F
Gm13
Gm6
Gm7
Gm7/add11
Gm9
Gmaj7
Gsus
Gsus2
Gsus2/B
Gsus2/C
Gsus2/E
Gsus2/Gb
Gsus4/A
Gsus4/B
Gsus4/E
Gsus4/F
< PREV PAGE
G [1]
G [2]
G [3]
G [4]
G [5]
G [6]
G [7]
G [8]
G#5 [1]
G#5 [2]
G/A [1]
G/A [2]
G/C [1]
G/C [2]
G/E [1]
G/E [2]
G/E [3]
G/E [4]
G/E [5]
G/E [6]
G/E [7]
G/E [8]
G/E [9]
G/F [1]
G/F [2]
G/F [3]
G/Gb [1]
G/Gb [2]
G/Gb [3]
G/Gb [4]
G5 [1]
G5 [2]
G6 [1]
G6 [2]
G6 [3]
G6 [4]
G6 [5]
G6 [6]
G6 [7]
G6 [8]
G6 [9]
G6/add9 [1]
G6/add9 [2]
G6/add9 [3]
G7 [1]
G7 [2]
G7 [3]
G9 [1]
G9 [2]
Gadd9 [1]
Gadd9 [2]
Gaug/E [1]
Gaug/E [2]
Gb [1]
Gb [2]
Gb [3]
Gb/E [1]
Gb/E [2]
Gb7 [1]
Gb7 [2]
Gbdim/D [1]
Gbdim/D [2]
Gbdim/D [3]
Gbdim/D [4]
Gbdim/E [1]
Gbdim/E [2]
Gbm [1]
Gbm [2]
Gbm [3]
Gbm/D [1]
Gbm/D [2]
Gbm/E [1]
Gbm/E [2]
Gbm/E [3]
Gbm/E [4]
Gbm/E [5]
Gbm7 [1]
Gbm7 [2]
Gbm7 [3]
Gbm7 [4]
Gbm7 [5]
Gbm7(b5) [1]
Gbm7(b5) [2]
Gdim/E [1]
Gdim/E [2]
Gdim/Eb [1]
Gdim/Eb [2]
Gdim/Eb [3]
Gdim7 [1]
Gdim7 [2]
Gm [1]
Gm [2]
Gm/F [1]
Gm/F [2]
Gm7 [1]
Gm7 [2]
Gmaj7 [1]
Gmaj7 [2]
Gmaj7 [3]
Gmaj7 [4]
Gsus [1]
Gsus [2]
Gsus [3]
Gsus [4]
Gsus2 [1]
Gsus2 [2]
Gsus2 [3]
Gsus2 [4]
Gsus2/B [1]
Gsus2/B [2]
Gsus2/C [1]
Gsus2/C [2]
Gsus2/E [1]
Gsus2/E [2]
Gsus2/E [3]
Gsus2/E [4]
Gsus2/Gb [1]
Gsus2/Gb [2]
Gsus4/A [1]
Gsus4/A [2]
Gsus4/B [1]
Gsus4/B [2]
Gsus4/E [1]
Gsus4/E [2]
Gsus4/E [3]
Gsus4/E [4]
Gsus4/E [5]
Gsus4/E [6]
Gsus4/E [7]
Gsus4/E [8]
CHORD
ALTERNATE(S)
STRUCTURE